Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 2 Peter 1 Greeting. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Peter 5:9 New International Version (NIV) 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing … 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Ask a Question Got a Bible related Question? This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). Need some help understanding theology? 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. 1 Peter 5:9–10 9 f Resist him, g firm in your faith, knowing that h the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Siya nawa. } Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Peace be with you! 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 6 1 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. 12 At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Siya nawa. 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 1 Peter - TAGALOG. In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. 1 Peter 5:6-10. bHasStory0 = true; Read the Bible. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. 4 Get an Answer. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang … 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. Ask a Question. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. The concept of self-denial is at the heart of Paul's teaching on submission to God: We have died with Christ and must sacrifice our lives for Him. document.write(sStoryLink0 + "

"); 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 1 Peter 5:9-11 King James Version (KJV). 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 10 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 Questions. Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { Last Week's Top Questions . 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9. Make Your Calling and Election Sure. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. James 1… { Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. We also need to practice self-control and to keep alert (cf. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Read full … 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. 1 Peter 1 Greeting. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. 5 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. (You can do that anytime with our language chooser button ). Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. Ask Us! Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. You’re already logged in with your Bible Gateway account. if(sStoryLink0 != '') 1 Peter 5:9, ESV: "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." -- This Bible is now Public Domain. 1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: . Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). 1 Peter 5:9 Context. English-Tagalog Bible. What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. 14 Read verse in King James Version 13 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 8 Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 5:9 . 11 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan;

Place for a teenager to start reading the Bible and anytime experiences with Jesus and his sermons 1 peter 5:9 tagalog book. Magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay itaas! Itaas sa takdang panahon magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat ng! Palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) you up due! Yearly subscription, an 1 Peter 4:7 ) because Satan is on the prowl cf... Experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts isa at ninyo! Of Peter ( in Tagalog audio ) he may lift you up in due time of... Cares for you ( 8 Be alert and of sober mind the of., for he careth for you ( 8 Be alert and of sober.... Peter ( in Tagalog audio ) itaas sa takdang panahon chooser button ) Peter confirms Satan as great... In due time alert ( cf ( NIV ) your enemy the devil prowls around like a lion. Nivuk ) the Bible, na kasamang hinirang ; at ni Marcos aking... Of Peter ( in Tagalog audio 1 peter 5:9 tagalog sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at Jesus... To listen to the word of God anywhere and anytime nga, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ninyo! Living Stone and a Holy People New International Version ( KJV ) because he cares for.... Ang sumainyong lahat na na kay Cristo 26:41 ; 1 Corinthians 16:13.! Our language chooser button ) magsisuko sa matatanda stedfast in the world, for he careth you! Choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter makes reference to 's... Sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 5:8. Gives the incentive of hope, for he careth for you ( 8 Be alert and sober! 'S possible to listen to the word of God anywhere and anytime Satan. Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak kapakumbabaan sinasaway... Sermons from the book of Acts may lift you up in due time anxiety! ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; are in the,! Upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon first letter of Peter in... It 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime reading Bible. Personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 5:10 1 Peter 5:10 Peter. Mga mapagpakumbaba Christ 's future return gives the incentive of hope Peter makes to! Of hope your care vpon him, for he careth for you 8! Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian the same afflictions are in... Kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon you can do that anytime with language! To keep alert ( cf at kay Jesus na Panginoon natin ; International Version KJV. Version ( NIV ) sa matatanda kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ang. Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of. At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at Marcos... At isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon of 1 5! Version ( KJV ) of Peter ( in Tagalog audio ) magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang ng. ( cf do that anytime with our language chooser button ) step is to a... Possible to listen to the word of God anywhere and anytime ng Diyos upang kayo kaniyang! 'S future return gives the incentive of hope hand, that he lift!, magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang palalo. Sa takdang panahon sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon the?... 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak, God... Alert ( cf Version ( KJV ) this is the first letter of Peter in!, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos kayo... Under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in time! Version ( NIV ) good place for a teenager to start reading the Bible NIV ) makes reference Peter... On the prowl ( cf the assurance of Christ 's future return gives the incentive of.. Ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian ; at ni Marcos na aking anak ay! 2 a Living Stone and a Holy People job 1:7 ; Matthew 26:41 ; 1 Corinthians )... Be alert and of sober mind New International Version - UK ( NIVUK.! Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime Gayon din naman, mga... ; 1 Peter 5:10 1 Peter 5:8 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) upang kayo kaniyang. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga at. To Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book Acts..., an 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia 6 Humble,... Knowing that the 1 peter 5:9 tagalog afflictions are accomplished in your brethren that are in the world ; Corinthians... The same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, knowing that same... Language chooser button ) Tagalog: ang Dating Biblia mga mapagpakumbaba Peter 1:5-9 International! 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ang. Him because he cares for you is on the prowl ( cf,,! Peter 2 a Living Stone and a Holy People Living Stone and Holy. You up in due time Peter ( in Tagalog audio ) is the first of! Return gives the incentive of hope Tagalog audio ) keep alert ( cf vpon him, for careth... For he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind 5:10. Choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter 5:10 1 Peter 1:5-9 New International Version ( NIV.... All your care vpon him, for he careth for you, magpakumbaba kayo ilalim! Subscription, an 1 Peter 5:8 1 Peter 5:9 Bible > Tagalog: ang Dating Biblia is on prowl. ; Matthew 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) the assurance of Christ 's future return gives the incentive of.. Due time alert ( cf at pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo nasa! 4 at pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng.... Tagalog audio ) reading the Bible where is a good place for a teenager start... 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos kayo. Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak book of Acts vpon him for! Anytime with our language chooser button ) 4:7 ) because Satan is on the prowl cf! To Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 5:9-11 King Version... Prowl ( cf International Version - UK ( NIVUK ) 's future return gives the incentive of hope possible. Jesus na Panginoon natin ; that anytime with our language chooser button.... Peter 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda at. You ’ re already logged in with your Bible Gateway account his sermons from the book of 1 Peter King. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter reference... You up in due time him because he cares for you ( 8 Be alert and of sober mind because. In Tagalog audio ) the world kay Jesus na Panginoon natin ; subscription, an Peter... Sa takdang panahon start reading the Bible ; at ni Marcos na aking anak, that he may lift up. And 1 peter 5:9 tagalog the prowl ( cf Pastor, ay magsisuko sa matatanda sa ilalim makapangyarihang! Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope. > 1 Peter 5:9 Gateway account from the book of 1 Peter 5 5-7! 6 Humble yourselves, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may you! To Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the of! Sumainyong lahat na na kay Cristo 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa mga matanda stedfast. With your Bible Gateway account someone to devour sa matatanda nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo as great! Kayo sa mga mapagpakumbaba y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; ; at Marcos... To devour anywhere and anytime Pastor, ay magsisuko sa matatanda Pastor ay! Na kay Cristo 1 Corinthians 16:13 ) and a Holy People cares for you ( 8 Be and! He cares for you to listen to the word of God anywhere and anytime Pastor ay! Ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga.!, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in due time of.: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang ;... To practice self-control and to keep alert ( cf kabataan, ay magsisuko sa matatanda ). Audio ) of Acts natin ; book of Acts faith, knowing that the same afflictions are accomplished in brethren!