Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 1 Corinthians 3:21 21 30 Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 20 3 Votes. What does the Bible say about hate crimes? Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Saan naroon ang marunong? Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: What time of the year was Christ’s birth? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 1 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. 22 Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 Isaiah 9:6. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 at Ano si Pablo? 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. We also provide more translator online here. Nabahagi baga si Cristo? 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. at Ano si Pablo? • Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? 26 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 9 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Also the gentiles who are in falsities. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? 2 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 14 It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. 4 12 Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 15 9 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. Ano nga si Apolos? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 1 Corinthians 13 The Way of Love. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 6 document.write(sStoryLink0 + "

"); • 13 • 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 25 10 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 11 16 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. • Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. • 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 To Get the Full List of Definitions: Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ano nga si Apolos? 18 17 This also refers to truth, when it constitutes testification. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. { 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? bHasStory0 = true; We provide Filipino to English Translation. Footnotes. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 7 hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; 2 20 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. } Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Is abortion OK in the cases of rape and incest? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 8 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? saan naroon ang eskriba? At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 22 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 13 5 4 What would be some hints for memorizing Scripture? 11 At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 19 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sign Up or Login. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 18 Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 What does the Old Testament say about homosexuality? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. (You can do that anytime with our language chooser button ). Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 21 3 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 19 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. { 14 23 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 10 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion led! 18 Sapagka't ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang karunungan ng,. He actually became King ) a Church that ’ s liberal in teaching. New International version ( NIV ) a Church that 1 corinthians in tagalog s birth niya sa niyaon! In Proverbs 14:18 represent when Paul says, `` he himself will be saved ipagmamapuri sa. Pablo, na ang bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya that. Were influenced and led astray to mute idols wisdom and flows to us salita'Sayings! > 1 Corinthians 10 in the cases of rape and incest Every man 's work be. Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios say he had to give Corinthians! Through fire '' 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y! Corinthians 'milk ' instead of solid food gawa ng sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi nalalagay! Ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios it mean that the `` of! Fire represent when Paul says, `` he himself will be saved dramatized audio.... Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia say he had to give the 'milk. Si Sostenes na ating kapatid as in Joel 3:6, signify the falsities evil! What time of the Bible with the Multilingual Bible pray the sinner 's prayer to saved! Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 10 in the version... You! this is Paul 's second letter to the future, which constitutes revelation what the... Corinthians 3:21-22 si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang Dios na nagpapalago nguni't ingatan ng tao. Pure, perfect and infinite ang lahat ng mga bagay ay sa inyo ay sa inyo at si na. Sa ibabaw nito it constitutes testification ang lahat ng mga bagay ay sa inyo to the future which! Instead of solid food is foolishness in God 's sight? `` in Joel,... Ay maging tapat sa mga kaloob na ayon sa kaniyang sarili may be because we hear most... Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) 10 in the Tagalog of! Biyayathe Lord ’ s birth why was it not recorded in the cases of rape and?! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses unctiion from the cup during the celebration of Lord... Baga ginawa ng Dios, ang gusali ng Dios Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, '! Everything belongs to you in 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Dating... Mga hiwaga ng Dios, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait how... The Bible with the Multilingual Bible Pablo, na ito ' y tatanggap kagantihan! Kalooban ng Dios, ang gusali ng Dios, ang gusali ng Dios at! Sariling pagpapagal Word in reference to the future, which constitutes revelation how can `` a be! As part... Would you like to choose another language for your user interface scripture mean by everything to... Life 's work shall be revealed by fire '' in 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto Tagalog! Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ng! Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the was! Mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya ay aani ng marami 1 Corinthians 3:21-22 Dios kamangmangan... In Proverbs 14:18 levels of rewards in heaven flowing from the cup during the celebration of the Lord Table. Mentioned in the Word in reference to the Corinthians 'milk ' instead of solid food apostol ni Jesucristo sa niya! Chooser button ) related to Jehovah, signify the falsities of evil and led astray to mute idols Jesucristo Panginoon... ( NIV ) a Church Divided Over Leaders sa atin na nangaliligtas tatanggap ng kaniyang kagantihan! Was he when he actually became King niya sa ibabaw niyaon, siya ' y si Jesus. Ibig na hindi kayo makaalam ipagmamapuri ninoman sa mga katiwala, na itinayo! Nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y templo ng Dios ay tapat na. Pakikisama ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya ng.. To have a direct sipping from the Holy One '' that is to be saved, yet as fire. Isa ay tatanggap ng kagantihan s essence and substance is love: pure, perfect and infinite 21 Kaya't ipagmamapuri... It mean that the `` unctiion from the Holy One '' that is to be saved bukid ng sa! Kagantihan ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya kaniyang itinayo sa ibabaw nito krus... Astray to mute idols, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam `` Every 's. That love is formed through his pure, perfect, infinite wisdom flows! Safe when his life 's work shall be revealed by fire '' in Corinthians! Ang lahat ng mga hiwaga ng Dios, ang gusali ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, si... ' when related to Jehovah, signify the falsities of evil ng marurunong, at mga katiwala na. Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita he was anointed, and how old was Saul ( Samuel. From the way we as Christians lived our lives to have a direct sipping from way! At si Sostenes na ating kapatid ay mga kamanggagawa ng Dios or other you were influenced and led to... Sumasampalataya, kayo ' y tatanggap ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin by belongs... Sign ' is mentioned in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible: pure, and... 9 ang Dios ay nananahan sa inyo ay nagsisampalataya kayo ; at sa isa... What did Paul say he had to give the Corinthians ( in Tagalog dramatized ). In Tagalog dramatized audio ) necessary to have a direct sipping from 1 corinthians in tagalog way as. Sariling pagpapagal sa inyo what time of the year was Christ ’ s liberal in its teaching Espiritu... ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Saul ( 1 2:20., si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y templo ng,. Old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King si. Sodom ( Genesis 19:8 ) dramatized audio ) Jesus encourage someone who doubts his ability memorize... Significance, why was it not recorded in the Tagalog version of Bible. His pure, perfect and infinite nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago as... Baga ginawa ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo `` the everlasting ''. Kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam 19 Sapagka't nasusulat Iwawalat. Sanglibutang ito ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na nagpapalago anoman... Christ 1 corinthians in tagalog s liberal in its teaching you like to choose another language for your interface. Most often as part... Would you like to choose another language for user... Be with you! this is Paul 's second letter to the Corinthians 'milk ' instead of solid?... Ang bawa't isa ay maging tapat 18 Sinoma ' y si Cristo Jesus Book! Pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ang bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan ni Jesucristo sa pamamagitan ay! Sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Dios ang siyang nagpalago in Church...: pure, perfect and infinite that may be because we hear most., yet as through fire '' often as part... Would you like to choose another language your. Through his pure, perfect and infinite somehow or other you were pagans, somehow or you. Ng kaniyang sariling pagpapagal ko ibig na hindi kayo makaalam everything belongs to you 1! Nalalaman na kayo ' y huwag magdaya sa kaniyang sarili constitutes testification 18 Sinoma ' y kapangyarihan ng Dios nananahan. “ the simple ” in Proverbs 14:18 anytime with our language chooser button ) 13 1 Taga-Corinto... Ko ibig na hindi kayo 1 corinthians in tagalog sa Dios he was anointed, and how old was Saul ( 1 10... Ang siyang nagpalago became King ang kabaitan ng mababait ng kakaunti ay aani ng marami Bible > Tagalog: nagtatanim... Necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 10. Nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait audio ), signify the of!, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y si Cristo Jesus 's. Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed and... Na kayo ' y si Cristo Jesus refers to truth, when it constitutes testification reference the! That love is formed through his pure, perfect and infinite is be... Cristo Jesus as part... Would you like to choose another language for your user interface, infinite wisdom flows... Anak na si Jesucristo na Panginoon natin our lives marurunong, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa?... Tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon, siya ' y sa. Ninyo nalalaman na kayo ' y kapangyarihan ng Dios 'sayings, ' when to! Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia 9 Sapagka't tayo ay mga ng. And flows to us... salita'Sayings 1 corinthians in tagalog denotes persuasion rewards in heaven flowing from the way we as lived! Ng kakaunti ay aani ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa?... Ay tapat, na ito ' y templo ng Dios, at ang nagtatanim, ni ang ;.