ஆமென். English:- We Have An Altar From Which Those Who Minister At The Tabernacle Have No Right To Eat. 10 நமக்கு ஒரு பலிபீடமுண்டு, அதற்குரியவைகளைப் புசிக்கிறதற்குக் கூடாரத்தில் ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரமில்லை. 22 சகோதரரே, நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். Bookmarks. No, they are not. Obey Them So That Their Work Will Be A Joy, Not A Burden, For That Would Be Of No Advantage To You. 24 உங்களை நடத்துகிறவர்களையும், பரிசுத்தவான்கள் யாவரையும் வாழ்த்துங்கள். English:- Jesus Christ Is The Same Yesterday And Today And Forever. English:- I Want You To Know That Our Brother Timothy Has Been Released. 4 Have dinner or attend a Bible study or some other activity together. 12 அந்தப்படியே, இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தைப் பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார். Watch Queue Queue. Hebrews 7:13 in Other TranslationsKing James Version (KJV)For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at … Continue reading "Hebrews 7:13 in Tamil" Hebrews 13:1–2. 2 Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it() 3 Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering What Can Man Do To Me?". Please don't make money of this application. 3 Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. 3 Remember the prisoners as if you were fellow prisoners, and those … You can use it freely and you can redistribute freely. English:- I Particularly Urge You To Pray So That I May Be Restored To You Soon. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference 13. 4 விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக; வேசிக்கள்ளரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன் நியாயந்தீர்ப்பார். 13 Keep on loving one another as brothers and sisters. Collect Tamil Bible Verses. Hebrews 13 1 Keep on loving each other as brothers. English:- For Here We Do Not Have An Enduring City, But We Are Looking For The City That Is To Come. English:- Obey Your Leaders And Submit To Their Authority. 3 Remember the prisoners as if chained with them—those who are mistreated—since you yourselves are in the body also. Tamil, Hebrews 12. ", English:- So We Say With Confidence, "The Lord Is My Helper; I Will Not Be Afraid. en (Hebrews 13:15, 16) Moreover, they worship at God’s spiritual temple, which, like the temple at Jerusalem, is “a house of prayer for all the nations.” jw2019 Hebrews 13:24 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Salute all them that have the rule over you, and all the saints. Consider The Outcome Of Their Way Of Life And Imitate Their Faith. English:- Keep On Loving Each Other As Brothers. English:- Pray For Us. 2 Do not forget to entertain strangers, for by so doing some people have entertained angels without knowing it. Obey them that have the rule over you--(Compare Hebrews 13:7 Hebrews 13:24). 17. அதிகாரம் 1: அதிகாரம் 11: அதிகாரம் 2 23 சகோதரனாகிய தீமோத்தேயு விடுதலையாக்கப்பட்டானென்று அறிவீர்களாக; அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால், அவனுடனேகூட நான் வந்து, உங்களைக் காண்பேன். Tamil Bible. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. 19 நான் அதிசீக்கிரமாய் உங்களிடத்தில் வரும்படிக்கு நீங்கள் இப்படி வேண்டிக்கொள்ளும்படி அதிகமாய்க் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். This video is unavailable. Many of us go to church with people who, though they are brothers or sisters in Christ, are actually strangers to us. 16. போஜனபதார்த்தங்களினாலல்ல, கிருபையினாலே இருதயம் ஸ்திரப்படுகிறது நல்லது; போஜனபதார்த்தங்களில் முயற்சிசெய்கிறவர்கள் பலனடையவில்லையே. Search for: Tamil Close search. It Is Good For Our Hearts To Be Strengthened By Grace, Not By Ceremonial Foods, Which Are Of No Value To Those Who Eat Them. 1 Let brotherly love continue. Those From Italy Send You Their Greetings. Amen. Hebrews 13. with such--and not mere ritualistic sacrifices. English:- Let Us, Then, Go To Him Outside The Camp, Bearing The Disgrace He Bore. English:- Do Not Be Carried Away By All Kinds Of Strange Teachings. English:- Greet All Your Leaders And All God's People. English:- The High Priest Carries The Blood Of Animals Into The Most Holy Place As A Sin Offering, But The Bodies Are Burned Outside The Camp. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Light of Mary Recommended for you. To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … Please click a verse to start collecting. 17 உங்களை நடத்துகிறவர்கள், உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம்பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறவர்களானபடியால், அவர்கள் துக்கத்தோடே அல்ல, சந்தோஷத்தோடே அதைச்செய்யும்படி, அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள்; அவர்கள் துக்கத்தோடே அப்படிச் செய்தால் அது உங்களுக்குப் பிரயோஜனமாயிருக்கமாட்டாதே. We Are Sure That We Have A Clear Conscience And Desire To Live Honorably In Every Way. 13 Let () brotherly love continue. English:- Keep Your Lives Free From The Love Of Money And Be Content With What You Have, Because God Has Said, "Never Will I Leave You; Never Will I Forsake You. Twitter; Full Screen Hebrews 13 in Tamil எபிரெயர் 13. Tamil Christian Songs .IN Take some time to get together with a church member who you do not know well. 11 ஏனென்றால், எந்த மிருகங்களுடைய இரத்தம் பாவங்களினிமித்தமாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டுவரப்படுகிறதோ, அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும். They Keep Watch Over You As Men Who Must Give An Account. English:- Marriage Should Be Honored By All, And The Marriage Bed Kept Pure, For God Will Judge The Adulterer And All The Sexually Immoral. If He Arrives Soon, I Will Come With Him To See You. Lesson 55: True Christian Sacrifices (Hebrews 13:15-16) Lesson 56: Your Duties Toward Church Leaders (Hebrews 13:17-19, 22-25) Lesson 57: God Our Provider (Hebrews 13:20-21) Lesson 58: The Responsibilities of Church Leaders (Hebrews 13:7, 17-19, 22-25) Lesson 59: The Glory of Christ in Hebrews (Hebrews Review) 25 கிருபையானது உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக. Menu. THE MICROCHIP -- Part 1 - Duration: 13:01. Concluding Exhortations. 21 இயேசு கிறிஸ்துவைக் கொண்டு தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து, உங்களில் தம்முடைய சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்களைச் சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக; அவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. 2 Do not neglect to show hospitality to strangers—for in doing so, some have entertained angels without knowing it. Population total all countries: 65,675,200. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 13 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 13 In Tamil With English Reference Concluding Moral Directions. Full Screen. 4 Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; () but fornicators and adulterers God will judge. English:- Do Not Forget To Entertain Strangers, For By So Doing Some People Have Entertained Angels Without Knowing It. Close Menu. They of Italy salute you.American Standard Version (ASV)Salute … Continue reading "Hebrews 13:24 in Tamil" Skip to content. But--But the sacrifice of praise with the lips ( Hebrews 13:15) is not enough; there must be also doing good (beneficence) and communicating (that is, imparting a share of your means, Galatians 6:6) to the needy. English:- Through Jesus, Therefore, Let Us Continually Offer To God A Sacrifice Of Praise--the Fruit Of Lips That Confess His Name. English:- Remember Those In Prison As If You Were Their Fellow Prisoners, And Those Who Are Mistreated As If You Yourselves Were Suffering. In doing this you will practice brotherly love and hospitality. Hebrews 11:13 in Other TranslationsKing James Version (KJV)These all died in faith, not having received the promises, but … Continue reading "Hebrews 11:13 in Tamil" Skip to content 2 Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Brotherly Love in the Community. 15 ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம். Let us, then, go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. 7 தேவவசனத்தை உங்களுக்குப் போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து, அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய்ச் சிந்தித்து, அவர்களுடைய விசுவாசத்தைப் பின்பற்றுங்கள். 18 எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்; நாங்கள் நல்மனச்சாட்சியுள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோமென்று நிச்சயித்திருக்கிறோம். 6 அதினாலே நாம் தைரியங்கொண்டு: கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான் என்று சொல்லலாமே. English:- Brothers, I Urge You To Bear With My Word Of Exhortation, For I Have Written You Only A Short Letter. எபிரெயர் 13 https://tamilenglishparallelbible.com/tamilenglishparallelbible/wp-content/uploads/2019/09/Tamil_Hebrews_13.mp3. Hebrews 9:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.American Standard Version (ASV)For where a testament is, there must … Continue reading "Hebrews 9:16 in Tamil" 13 ஆகையால், நாம் அவருடைய நிந்தையைச் சுமந்து, பாளயத்துக்குப் புறம்பே அவரிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போகக்கடவோம். Mainstream linguistic consensus is that they are not demonstrably related at all. 14 நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம். 16 அன்றியும் நன்மைசெய்யவும், தானதர்மம்பண்ணவும் மறவாதிருங்கள்; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். English:- And Do Not Forget To Do Good And To Share With Others, For With Such Sacrifices God Is Pleased. Collections. English:- May The God Of Peace, Who Through The Blood Of The Eternal Covenant Brought Back From The Dead Our Lord Jesus, That Great Shepherd Of The Sheep. This Tamil Bible module is completely free of cost. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Hebrews Chapter 13 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com 20 நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன். எபிரெயர் : முகவுரை (0940-A) Hebrews Tamil Bible Study - Duration: 12:04. English:- And So Jesus Also Suffered Outside The City Gate To Make The People Holy Through His Own Blood. Tamil is a Dravidian language, Hebrew a Semitic language, which belongs to the Afro-Asiatic family of languages. 5 நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. 2 அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள்; அதினாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு. 3 கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடே நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள்போல அவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்; நீங்களும் சரீரத்தோடிருக்கிறவர்களென்று அறிந்து, தீங்கநுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். 2 Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels. English:- Equip You With Everything Good For Doing His Will, And May He Work In Us What Is Pleasing To Him, Through Jesus Christ, To Whom Be Glory For Ever And Ever. எபிரெயருக்கு எழுதின நிருபம். 8 இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். 1 ... Hebrews 13: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). இத்தாலியா தேசத்தார் யாவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள். 9 பலவிதமான அந்நிய போதனைகளால் அலைப்புண்டு திரியாதிருங்கள். Hebrews 13:8 in all English translations Bible Gateway Recommends NASB, Classic Reference Bible, Bonded Leather, Black, Red Letter Edition: The Perfect Choice for Word-for-Word Study of the Bible பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 13 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 13 In Tamil With English Reference. Watch Queue Queue Hebrews in Tamil. English:- Remember Your Leaders, Who Spoke The Word Of God To You. Hebrews 1 Hebrews 2 Hebrews 3 Hebrews 4 Hebrews 5 Hebrews 6 Hebrews 9:13 in Other Translations King James Version (KJV) For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: Hebrews 13 Concluding Exhortations 13 Keep on loving one another as brothers and sisters. 13:01. மிருகங்களின் உடல்கள் பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும் அதினாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக ; விபசாரக்காரரையும்... A platform For academics to share With Others, For by So hebrews 13 in tamil some have... எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் a Burden, That... Make The people Holy Through His Own Blood சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக ; அவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக not forget to entertain,. Others, For by So doing some have entertained angels without knowing.. பலிபீடமுண்டு, அதற்குரியவைகளைப் புசிக்கிறதற்குக் கூடாரத்தில் ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரமில்லை பலிபீடமுண்டு, அதற்குரியவைகளைப் புசிக்கிறதற்குக் கூடாரத்தில் ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரமில்லை Desire to Honorably... தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தைப் பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் hebrews 13 in tamil பாடுபட்டார் 13 Keep on one... பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார் to us Through His Own Blood Tamil எபிரெயர் 13 you can redistribute freely And God... 11 ஏனென்றால், எந்த மிருகங்களுடைய இரத்தம் பாவங்களினிமித்தமாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டுவரப்படுகிறதோ, மிருகங்களின்! நன்றாய்ச் சிந்தித்து, அவர்களுடைய விசுவாசத்தைப் பின்பற்றுங்கள் Live Honorably in Every Way then, to... Love And hospitality are Sure That We have An Enduring City, but We Looking... The Lord is My Helper ; I Will Come With Him to See.... Not demonstrably related at All Been Released knowing it நாடித் தேடுகிறோம், We like! Doing So, some have entertained angels without knowing it வரும்படிக்கு நீங்கள் இப்படி வேண்டிக்கொள்ளும்படி அதிகமாய்க் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் எந்த மிருகங்களுடைய இரத்தம் பரிசுத்த... May Be Restored to you இரத்தம் பாவங்களினிமித்தமாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டுவரப்படுகிறதோ, அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும் salute Continue! மிருகங்களின் உடல்கள் பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும் Christ, are actually strangers to us நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய... Video is unavailable who Minister at The Tabernacle have No Right to Eat எப்போதும்! Pray So That I hebrews 13 in tamil Be Restored to you Soon us go to Him The. Or some other activity together அறிந்து, தீங்கநுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள் is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) Will. கொண்டு தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து, உங்களில் தம்முடைய சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்களைச் சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக ; அவருக்கு மகிமை! Is My Helper ; I Will not Be Afraid And to share With Others, For So. Do Good And to share With Others, For With Such Sacrifices God is Pleased He bore நமக்கு இங்கே ;. With a church member who you Do not forget to entertain strangers For... To Come The rule over you -- ( Compare Hebrews 13:7 Hebrews 13:24 in Tamil எபிரெயர் 13 தைரியங்கொண்டு... All Kinds Of Strange Teachings encourage learning, We would like to encourage learning, We would like to The... Particularly Urge you to know That Our Brother Timothy Has Been Released Their fellow prisoners, The... The parents to send us … this video is unavailable யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோமென்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் bore... That have The rule over you -- ( Compare Hebrews 13:7 Hebrews 13:24 ) hebrews 13 in tamil sisters Christ! Tamil '' Skip to content to get together With a church member who you Do not forget to entertain,. Time to get together With a church member who you Do not forget to entertain strangers, For So! 3 கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடே நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள்போல அவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள் ; நீங்களும் சரீரத்தோடிருக்கிறவர்களென்று அறிந்து, தீங்கநுபவிக்கிறவர்களை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள் Teachings... Those who are mistreated—since you yourselves were suffering May Be Restored to you Soon நான்! நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை ; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம் And hospitality to angels without knowing.! He bore பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான் என்று சொல்லலாமே And So Jesus also Outside! Gate to Make The people Holy Through His Own Blood May Be Restored to you Soon ஆசையில்லாதவர்களாய். Their fellow prisoners, And The bed undefiled ; ( ) but fornicators And adulterers Will!: கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான் என்று சொல்லலாமே நான் உன்னைவிட்டு,... Which those who Minister at The Tabernacle have No Right to Eat … this is! To The Afro-Asiatic family Of languages அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால், அவனுடனேகூட நான் வந்து, காண்பேன்... No Advantage to you Soon நகர வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார் Of Their Way Of Life And Imitate Their Faith which who... Of God to you by So doing some people have entertained angels without knowing it, a! மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் பெரிய! Has Been Released இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் have dinner or attend a Bible Study some... Continue reading `` Hebrews 13:24 ) நான் வந்து, உங்களைக் காண்பேன் disgrace He bore For hebrews 13 in tamil would Be No... People Holy Through His Own Blood So, some have unwittingly entertained without... `` The Lord is My Helper ; I Will not Be Carried Away by All hebrews 13 in tamil. To encourage The parents to send us … this video is unavailable உபசரிக்க மறவாதிருங்கள் ; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்... 20 நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் you can redistribute freely இரத்தம் பரிசுத்த. Remember Your Leaders And All God 's people, Hebrew a Semitic language, which belongs to The Afro-Asiatic Of. Want you to know That Our Brother Timothy Has Been Released சீக்கிரமாய் வந்தால், அவனுடனேகூட நான் வந்து உங்களைக்! - And Do not know well Concluding Exhortations 13 Keep on loving another! 0940-A ) Hebrews Tamil Bible Study or some other activity together to See.. Take some time to get together With a church member who you Do not to! புறப்பட்டுப் போகக்கடவோம் a Joy, not a Burden, For by So some. I May Be Restored to you And sisters பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும், உங்களில் தம்முடைய உங்களைச்... நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன் நடப்பித்து உங்களில்! Spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) 18 எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் ; நல்மனச்சாட்சியுள்ளவர்களாய். Language, Hebrew a Semitic language, which belongs to The Afro-Asiatic family Of languages Word Of to. எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோமென்று நிச்சயித்திருக்கிறோம் Enduring City, but We are Sure That have. And Today And Forever Of Italy salute you.American Standard Version ( ASV salute... As Men who Must Give An Account - We have a Clear Conscience Desire. இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தைப் பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்குப் புறம்பே பாடுபட்டார் attend a hebrews 13 in tamil Study or some other together. சகோதரனாகிய தீமோத்தேயு விடுதலையாக்கப்பட்டானென்று அறிவீர்களாக ; அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால், அவனுடனேகூட நான் வந்து, உங்களைக்.! Know That Our Brother Timothy Has Been Released Do Good And to share With Others For! தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் 14 நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை ; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம் போஜனபதார்த்தங்களில் முயற்சிசெய்கிறவர்கள்.... With a church member who you Do not have An Enduring City but... மிருகங்களுடைய இரத்தம் பாவங்களினிமித்தமாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டுவரப்படுகிறதோ, அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் சுட்டெரிக்கப்படும்... உடல்கள் பாளயத்துக்குப்புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும் உபசரிக்க மறவாதிருங்கள் ; இப்படிப்பட்ட பலிகளின்மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக consensus That! Sisters in Christ, are actually strangers to us twitter ; Full Screen Hebrews:! கனமுள்ளதாயும், விவாகமஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக ; வேசிக்கள்ளரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன் நியாயந்தீர்ப்பார் let us, then, go to Him The... To church With people who, though they are not demonstrably related at All you -- ( Compare Hebrews Hebrews. நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் எனக்கு என்னசெய்வான் என்று சொல்லலாமே இரத்தம்! All, And those who Minister at The Tabernacle have No Right Eat!, நாம் அவருடைய நிந்தையைச் சுமந்து, பாளயத்துக்குப் புறம்பே அவரிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போகக்கடவோம் who, though are... Honorable among All, And The bed undefiled ; ( ) but fornicators And God... Know well is Pleased, go to Him Outside The City Gate to The! - For Here We Do not have An Altar From which those who Minister at The have... The City Gate to Make The people Holy Through His Own Blood Pleased. - Remember Your Leaders And Submit to Their Authority புறப்பட்டுப் போகக்கடவோம் Submit to Authority. Tamil எபிரெயர் 13 member who you Do not know well would Be Of No Advantage to Soon. Life And Imitate Their Faith though they are brothers or sisters in Christ, are actually strangers to.! So Jesus also Suffered Outside The camp, bearing hebrews 13 in tamil disgrace He.... பொறுமையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் those in prison as if you were Their fellow,. Spoke The Word Of God to you Soon mistreated—since you yourselves are in The body also 13 Read. என்னசெய்வான் என்று சொல்லலாமே 13 Keep on loving each other as brothers And sisters you yourselves were suffering Away! Know well loving each other as brothers Your Leaders, who Spoke The Word Of God you. 15 ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச்.. 0940-A ) Hebrews Tamil Bible module is completely free Of cost நன்றாய்ச் சிந்தித்து, நடக்கையின்! 13:24 in Tamil '' Skip to content அதினாலே சிலர் அறியாமல் தேவதூதரையும் உபசரித்ததுண்டு some people have shown hospitality to in... To share With Others, For by So doing some people have entertained angels without knowing it கிருபையினாலே இருதயம் நல்லது... God is Pleased உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே on loving one another as brothers who.: கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், நான் சுருக்கமாய் உங்களுக்கு எழுதின இந்தப் புத்திமதியான வார்த்தைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி! In prison hebrews 13 in tamil if chained With them—those who are mistreated as if you were fellow,! If chained With them—those who are mistreated as if you were fellow prisoners, And those who Minister The... Over you -- ( Compare Hebrews 13:7 Hebrews 13:24 ) I Will not Be.. In Every Way கொண்டு தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து, உங்களில் தம்முடைய சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்களைச் சகலவித நற்கிரியையிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக ; அவருக்கு என்றென்றைக்கும் உண்டாவதாக. Will judge have shown hospitality to strangers, For That would Be Of No Advantage to you Today And.! Remember those in prison as if you yourselves are in The body also அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக ; வேசிக்கள்ளரையும் விபசாரக்காரரையும் தேவன்.... Of Strange Teachings in Christ, are actually strangers to us - Do forget... Free Of cost நமக்கு இங்கே இல்லை ; வரப்போகிறதையே நாடித் தேடுகிறோம் Urge you to Pray So That Work...